Samen op weg naar een duurzame campus

een onderzoek naar de aansluiting van leveranciers op een logistieke stadshub in Nijmegen

 

Campus Heijendaal trekt veel bezoekers en goederen aan. Een manier om de campus duurzamer en leefbaarder te maken, is gebundelde zero emissie bevoorrading vanaf een stadshub. Door bundeling zijn immers minder voertuigen nodig, en als die dan bovendien geen uitstoot hebben, is er geen negatieve impact op de luchtkwaliteit. Maar hoe kun je nu het beste een leverancier via een stadshub laten leveren? Niet alleen de goederenstroom verandert daardoor, maar ook de informatiestromen en financiële stromen. En dat niet alleen binnen een bedrijf, maar ook tussen bedrijven. Tijd voor een onderzoek!

 
Context en relevantie

Aan de rand van Nijmegen bevindt zich een stadshub van waaruit de campusinstellingen zich graag gebundeld en zero emissie laten bevoorraden. Dit betekent voor leveranciers een extra schakel in de supply chain. Op voorhand is niet duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn voor de logistiek van een leverancier, zowel qua planning als qua kosten. Dit inzicht is echter wel essentieel om tot een door alle partijen (leverancier, stadshub, ontvanger) gedragen oplossing te kunnen komen.


Onderzoekvraag

Hoe de kunnen leverancier, hub en campus tot een nieuwe inrichting van het logistieke concept komen, waarbij de campus niet meer rechtstreeks maar via de hub wordt beleverd?

 
Onderzoekaanpak

In verband met de beschikbare tijd, is er gekozen voor een case studie met één leverancier. Op deze manier kan aan belangrijke details aandacht worden geschonken.   


Resultaten

Algemeen  
Uit het onderzoek is gebleken dat leveren via de hub momenteel nog kostenintensief is. Dit komt enerzijds door het geringe volume goederen dat momenteel via de hub geleverd wordt en anderzijds doordat de leverancier nog andere klanten heeft in Nijmegen die hij nog zelf belevert. De hub komt er daardoor als extra stop bij. Alle partijen geven aan duurzaamheid belangrijk te vinden en zien mogelijkheden op het gebied van een meer duurzame levering. Dit biedt kansen voor de inrichting van een nieuw logistiek concept.


Impact op doelen living lab

Duurzaamheid en leefbaarheid
Levering via de stadshub biedt kansen tot gebundeld en zero emissie transport. Dit komt de duurzaamheid en leefbaarheid ten goede. De leverancier zal dan echter ook de rest van zijn netwerk onder de loep moeten nemen. Enkel de campus via de stadshub beleveren en de overige klanten in (regio) Nijmegen op de huidige manier leidt weliswaar nog steeds tot meer leefbaarheid op de campus, maar ook tot meer transport voor de leverancier. Daarmee komt de netto duurzaamheid in het geding.

Kosten
Door het huidige beperkte volume op de stadshub en het nog op de oude manier bevoorraden van overige Nijmeegse klanten, leidt leveren via de stadshub momenteel eerder tot meer dan minder kosten.

Servicegraad
Over de servicegraad bleken de drie partijen  (leverancier, stadshub, ontvanger) goede afspraken te kunnen maken.


Conclusies, aanbevelingen en vervolgonderzoek

De volgende aanbevelingen worden gedaan:

  • Betrek alle betrokkenen
  • Maak een effectieve marketingstrategie voor de hub
  • Richt ook de inpandige distributie op de campus slimmer in
  • Maak een herverdeling van kosten en baten

Concreet betekent dit het volgende.
Ontvangers wordt aangeraden om hun leveranciers te vragen via de stadshub te leveren en om na te denken over de distributie op de campus. Welke partij kan dit het slimst en schoonst? Sommige SLA’s (service level agreements) zullen moeten worden herzien, zodat eventuele extra levertijd die de hub tot gevolg heeft wordt toegestaan.

De hub wordt aangeraden om extra klanten te werven (meer volume -> relatief lagere kosten), goed na te denken over prijsstelling (standaard waar kan, maatwerk waar moet), extra diensten aan te bieden (tijdelijke opslag, retourstromen meenemen) en media gebruiken voor naamsbekendheid.

Leveranciers wordt aangeraden de stadshub op een slimme manier te integreren in hun netwerk. Zijn er meer klanten in regio Nijmegen? Probeer ook deze via de hub te beleveren, zodat de hub een groter aantal stops vervangt.

In gezamenlijkheid kunnen leverancier, hub en ontvangers afspraken maken over

  • Reduceren afleverfrequenties aan hub en / of campusontvangers om zo vervoersbewegingen en kosten te besparen. Door tijdelijke opslag op de stadshub aan te bieden, kan de aflevering op de hub en op de campus worden ontkoppeld.
  • Herverdeling kosten en baten. Hoe veranderen kosten en baten in de nieuwe situatie? Door hier transparant met elkaar naar te kijken en een level playing field te creëren (álle leveranciers moeten via hub) moeten hier eerlijke afspraken over gemaakt worden.


Aangeraden wordt om in vervolgonderzoek nader naar deze veranderde kosten en baten te kijken, zodat alle partijen gevoel krijgen bij wat deze behelzen en wat een ‘eerlijke’ verdeling is.